RODO

banerek  

 

INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  1. 1.Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 4 im Zygmunta Balickiego w Kutnie Azorach Kutno-Azory 1 99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
  2. 2.Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: Zespół Szkół nr 4 im Zygmunta Balickiego w Kutnie

Azorach Kutno-Azory 1 99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 254 73 09

- pod adresem poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. 3.Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora

     Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

     dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

     przetwarzaniem danych

III

CELE I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH        

4. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji

   e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

  1. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z

   adresatami;

2) dokumentowania ustaleń dokonywanych   z klientami, kontrahentami, innymi osobami;

3) przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji,

     innych wniosków;

4) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla do-

chodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy

przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem

cywilnym.

IV

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

  1. prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości

elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) — wobec korespondencji incydentalnej, polegający

   na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;

2) niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6

     ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;

3) dobrowolnie wyrażona zgoda — jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane

     szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji,

     poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO

     przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każ-

     dym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej

     przetwarzania przed jej cofnięciem;

   4) dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające —jeżeli nadawca

       wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki administratora, jego

       produktów lub usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcą

       informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez

       administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie

       niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą

    elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny,

       lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą

     wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi

       na zadane pytanie;

   5) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub

       obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w

       szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. (RODO).

V

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W NAGRANIACH

Administrator może ujawniać treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich

roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie

pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych

w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty

elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych,

obsługi administracyjnej.

VI

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

   1) dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

       osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

       nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

       osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną

       ujawnione, o okresie przechowywania danych lubo kryteriach ich ustalania, o prawie do

       żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

       przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

     przetwarzania (art. 15 RODO);

   2) do otrzymania kopii danych—uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

       czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

       w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

   3) do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

       prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

   4) do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

       ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

       przetwarzania (art. 17 RODO);

   5) do ograniczenia przetwarzania— żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

       (art. 18 RODO), gdy:

       a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres

           pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

       b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

           ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

       c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

          dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

     d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania— do czasu

           stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

           wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych— otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for-

     macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-

     starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

     jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

     zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw-

     nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną

     sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

     prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

     i wolności os6b7 których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

     roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

     interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

     danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie

     danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

     Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych

     osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VII

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można

kontaktować się w następujący sposób:

1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/

     p/kontakt;

3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

kolej

KONGRES ZAWODOWY

kongres

PATRONATY W ZS4

AMZ SA

Mapa

INFORMACJA KORONAWIRUS

KV

Uczestniczymy w programach

bezpszk eko ohp robosntortograffitiupbip

ologowanie

 

powiat

Jednostka Organizacyjna

Powiatu Kutnowskiego

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI:

Bistro „Ale smacznie” - Adam Wasiak
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe - Ewa Ozdowska Kutno
ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY T. D. J. Ozdowscy Kutno
Zakład Piekarniczy „Krośniewice” - Cezary Jeziorski
Firma Cukiernicza „Wasiakowie” – Robert Wasiak
AUTO GARAGE – TECŁAW Renata Tecław w Kutnie
RIDERS Arkadiusz Przybysz w Kutnie
AUTO – NAPRAWA ZAGROSIK - Zbigniew Zagrosik w Kutnie
ATELIER FRYZJERSKIE - Magdalena Kaźmierczak
KLUB FRYZUR „OBSESJA” - Aneta Bentryn
„FRYZJERNIA” Studio Fryzjerskie - Magdalena Musiał

 

STUDIO FRYZUR ADAMA SZUBKI
Instalatorstwo Elektryczne - Piotr Wasielewski
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „SUWAŁA” - Zygmunt Suwała w Kutnie
Zakład Elektroinstalacyjny „ELEKTROBUD” - Grzegorz Zielinkiewicz
Zakład Remontowo-Budowlany - Józef Melka w Kutnie
Zakład INSTALACYJNO-BUDOWLANY SANIBUD - Jan Powietrzyński w Kutnie
AMZ – BIS Sp. z.o.o. w Kutnie
MPC SERVIS w Kutnie
NETSTAR s.c. Malinowscy w Kutnie